انواع مدل های دوزینگ پمپ اتاترون سری Ad

مدل دبی (L/H) هد
AISI
هد
PP/PVDF
پالس بر دقیقه قدرت موتور(Kw) سایز ولو
BP0014**00000 ۵۰ Hz: 14 60 Hz: 17 ۵۰ Hz: 25
۶۰ Hz: 25
۵۰ Hz: –
۶۰ Hz: –
۵۰ Hz: 60
۶۰ Hz: 72
۰.۲۵ ۱/۲″ GM
BP0024**00000 ۵۰ Hz: 24 60 Hz: 29 ۵۰ Hz: 25
۶۰ Hz: 25
۵۰ Hz: –
۶۰ Hz: –
۵۰ Hz: 60
۶۰ Hz: 72
۰.۲۵ ۱/۲″ GM
BP0029**00000 ۵۰ Hz: 29 60 Hz: – ۵۰ Hz: 25
۶۰ Hz: –
۵۰ Hz: –
۶۰ Hz: –
۵۰ Hz: 120
۶۰ Hz: –
۰.۲۵ ۱/۲″ GM
BP0052**00000 ۵۰ Hz: 52 60 Hz: 63 ۵۰ Hz: 20
۶۰ Hz: 20
۵۰ Hz: 10
۶۰ Hz: 10
۵۰ Hz: 60
۶۰ Hz: 72
۰.۲۵ ۱/۲″ GM
BP0088**00000 ۵۰ Hz: 88 60 Hz: 106 ۵۰ Hz: 20
۶۰ Hz: 18
۵۰ Hz: 10
۶۰ Hz: 10
۵۰ Hz: 103
۶۰ Hz: 122
۰.۲۵ ۱/۲″ GM
BP0103**00000 ۵۰ Hz: 103 60 Hz: – ۵۰ Hz: 18
۶۰ Hz: –
۵۰ Hz: 10
۶۰ Hz: –
۵۰ Hz: 120
۶۰ Hz: –
۰.۲۵ ۱/۲″ GM
BP0128**00000 ۵۰ Hz: 128 60 Hz: 153 ۵۰ Hz: 12
۶۰ Hz: 9.5
۵۰ Hz: 10
۶۰ Hz: 9.5
۵۰ Hz: 60
۶۰ Hz: 72
۰.۲۵ ۳/۴″ GM
BP0220**00000 ۵۰ Hz: 220 60 Hz: 260 ۵۰ Hz: 9
۶۰ Hz: 7.5
۵۰ Hz: 9
۶۰ Hz: 7.5
۵۰ Hz: 103
۶۰ Hz: 122
۰.۲۵ ۳/۴″ GM
BP0256**00000 ۵۰ Hz: 256
۶۰ Hz: –
۵۰ Hz: 7.5
۶۰ Hz: –
۵۰ Hz: 7.5
۶۰ Hz: –
۵۰ Hz: 120
۶۰ Hz: –
۰.۲۵ ۳/۴″ GM
BP0251**00000 ۵۰ Hz: 251 60 Hz: 302 ۵۰ Hz: 6
۶۰ Hz: 5
۵۰ Hz: 6
۶۰ Hz: 5
۵۰ Hz: 60
۶۰ Hz: 72
۰.۲۵ ۱″ GM
BP0431**00600 ۵۰ Hz: 431 60 Hz: 512 ۵۰ Hz: 4.5
۶۰ Hz: 3.5
۵۰ Hz: 4.3
۶۰ Hz: 3.5
۵۰ Hz: 103
۶۰ Hz: 122
۰.۲۵ ۱″ GM
BP0503**00600 ۵۰ Hz: 503
۶۰ Hz: –
۵۰ Hz: 3.5
۶۰ Hz: –
۵۰ Hz: 3.5
۶۰ Hz: –
۵۰ Hz: 120
۶۰ Hz: –
۰.۲۵ ۱″GM
BP0128**00600 ۵۰ Hz: 128 60 Hz: 153 ۵۰ Hz: 18
۶۰ Hz: 4.5
۵۰ Hz: 10
۶۰ Hz: 10
۵۰ Hz: 60
۶۰ Hz: 72
۰.۳۷ ۳/۴″ GM
BP0220**00600 ۵۰ Hz: 220 60 Hz: 260 ۵۰ Hz: 16
۶۰ Hz: 13
۵۰ Hz: 10
۶۰ Hz: 10
۵۰ Hz: 103
۶۰ Hz: 122
۰.۳۷ ۳/۴″ GM
BP0256**00600 ۵۰ Hz: 256 60 Hz: – ۵۰ Hz: 13
۶۰ Hz: –
۵۰ Hz: 10
۶۰ Hz: –
۵۰ Hz: 120
۶۰ Hz: –
۰.۳۷ ۳/۴″ GM
BP0251**00600 ۵۰ Hz: 251 60 Hz: 302 ۵۰ Hz: 9
۶۰ Hz: 7.5
۵۰ Hz: 9
۶۰ Hz: 7.5
۵۰ Hz: 60
۶۰ Hz: 72
۰.۳۷ ۱″ GM
BP0431**00600 ۵۰ Hz: 431 60 Hz: 512 ۵۰ Hz: 7
۶۰ Hz: 5.5
۵۰ Hz: 7
۶۰ Hz: 5.5
۵۰ Hz: 103
۶۰ Hz: 122
۰.۳۷ ۱″ GM
BP0503**00600 ۵۰ Hz: 503 Hz: – ۵۰ Hz: 6
۶۰ Hz: –
۵۰ Hz: 6
۶۰ Hz: –
۵۰ Hz: 120
۶۰ Hz: –
۰.۳۷ ۱″ GM
BP0251**0700 ۵۰ Hz: 251 60 Hz: 302 ۵۰ Hz: 11
۶۰ Hz: 9.5
۵۰ Hz: 10
۶۰ Hz: 9.5
۵۰ Hz: 60
۶۰ Hz: 72
۰.۵۵ ۱/۲″ GM
BP0431**00700 ۵۰ Hz: 431 60 Hz: 512 ۵۰ Hz: 9
۶۰ Hz: 8
۵۰ Hz: 9
۶۰ Hz: 8
۵۰ Hz: 103
۶۰ Hz: 122
۰.۵۵ ۱/۲″ GM
BP0503**00700 ۵۰ Hz: 503 60 Hz: – ۵۰ Hz: 8
۶۰ Hz: –
۵۰ Hz: 8
۶۰ Hz: –
۵۰ Hz: 120
۶۰ Hz: –
۰.۵۵ ۱/۲″ GM
BP0513**00700 ۵۰ Hz: 513 60 Hz: 614 ۵۰ Hz: 5.5
۶۰ Hz: 4.5
۵۰ Hz: 5.5
۶۰ Hz: 4.6
۵۰ Hz: 60
۶۰ Hz: 72
۰.۵۵ ۱ ۱/۲″ GM
BP0838**00700 ۵۰ Hz: 838 60 Hz: 1004 ۵۰ Hz: 4
۶۰ Hz: 3
۵۰ Hz: 4
۶۰ Hz: 3
۵۰ Hz: 103
۶۰ Hz: 122
۰.۵۵ ۱ ۱/۲″ GM
BP1027**00700 ۵۰ Hz: 1027 60 Hz: – ۵۰ Hz: 3
۶۰ Hz: –
۵۰ Hz: 3
۶۰ Hz: –
۵۰ Hz: 120
۶۰ Hz: –
۰.۵۵ ۱ ۱/۲″ GM
BP0251**00900 ۵۰ Hz: 251
۶۰ Hz: 302
۵۰ Hz: 19
۶۰ Hz: 17.5
۵۰ Hz: 10
۶۰ Hz: 10
۵۰ Hz: 60
۶۰ Hz: 72
۰.۷۵ ۱/۲″ GM
BP0431**00900 ۵۰ Hz: 431
۶۰ Hz: 512
۵۰ Hz: 16.5
۶۰ Hz: 14.5
۵۰ Hz: 10
۶۰ Hz: 10
۵۰ Hz: 103
۶۰ Hz: 122
۰.۷۵ ۱/۲″ GM
BP0503**00900 ۵۰ Hz: 503
۶۰ Hz: –
۵۰ Hz: 14.5
۶۰ Hz: –
۵۰ Hz: 10
۶۰ Hz: –
۵۰ Hz: 120
۶۰ Hz: –
۰.۷۵ ۱/۲″ GM
BP0513**00900 ۵۰ Hz: 513
۶۰ Hz: 614
۵۰ Hz: 12
۶۰ Hz: 10
۵۰ Hz: 10
۶۰ Hz: 10
۵۰ Hz: 60
Hz: 72
۰.۷۵ ۱ ۱/۲″ GM
BP0838**00900 ۵۰ Hz: 838
۶۰ Hz: 1004
۵۰ Hz: 8
Hz: 6.5
۵۰ Hz: 8 Hz: 6.5 ۵۰ Hz: 103
Hz: 122
۰.۷۵ ۱ ۱/۲″ GM
BP1027**00900 ۵۰ Hz: 1027
۶۰ Hz: –
۵۰ Hz: 6.5
۶۰ Hz: –
۵۰ Hz: 6.5
۶۰ Hz: –
۵۰ Hz: 120
۶۰ Hz: –
۰.۷۵ ۱ ۱/۲″ GM