انواع مدل های دوزینگ پمپ پرستالتیک اتاترون سری B

مدل دبی (L/H) فشار(BAR)
1001 10/100 1.5
103 1 3
101 1.5 1.5
303 3 3
301 3 1.5
403 4 3
601 6 1
1001 10 1
1201 12 1