انواع مدل ها و مشخصات دوزینگ پمپ سلونوئیدی eOne

مدل حداکثر آبدهی (L / H) فشار (Bar)
110 1 10
216 2 16
420 4 20
607 6 7
710 7 10
1012 10 12
1505 15 5
2007 20 7
3005 30 5