مدل های دوزینگ پمپ سلونوئیدی اتاترون سری pkx و رنج انتخابی

مدل دبی (L/H) فشار (Bar)
105 1 5
206 2 6
303 3 3
505 5 5
702 7 2
1001 10 1